Capelle staat vol met bomen. Niet voor niets zijn we in 2015 uitgeroepen tot groenste stad van Nederland. Op openbare plaatsen staan 26.000 bomen. Langs straten en singels, in parken, plantsoenen en op pleinen. In het Schollebos staan er nog eens 130.000 tot 160.000. Bomen zijn belangrijk voor de stad, ze geven sfeer, kleur en beschutting. Bovendien hebben ze  een gunstig effect op het klimaat in de stad en op planten en dieren. Bomen horen bij Capelle en het groene karakter van Capelle.

Vervangen bomen
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en het onderhoud van de bomen. Bomen in een stedelijke omgeving vragen soms extra onderhoud om gezond te groeien. Met regelmatige inspectierondes, uitgevoerd door externe bomendeskundigen, controleren we de gezondheid van de bomen. Daarna komen we indien nodig in actie. Met het snoeien van takken en als het niet anders kan met  vervanging. We snoeien of verwijderen bomen ook om gevaar te voorkomen. Omvallende bomen kunnen voor veel overlast en ongelukken zorgen.Ook zieke en dode bomen worden vervangen. Als gemeente hebben we daarvoor een wettelijke zorgplicht.

Voor het verwijderen van bomen is een melding nodig en soms een vergunning. Hiervoor gebruiken wij de Groene Kaart (png, 1,2 Mb). Daarna vervangen we de bomen en herplanten we nieuwe bomen. Dit doen we het liefst op dezelfde locatie. Het groene karakter van Capelle willen we behouden. Met voldoende bomen op openbare plaatsen. Nieuwe bomen , planten en struiken planten we in het plantseizoen tussen november en maart.

Zieke of geplaagde bomen
Een boom geeft schaduw en – afhankelijk van de soort boom – laat het bloesem, vruchten en bladeren vallen. Dit is de natuur en soms is dit aangenaam, maar soms zorgt het voor overlast. In het bomenbeleidsplan staat precies wanneer  er sprake is van overlast of hinder. De gemeente kan ook dan besluiten om de boom te vervangen.

Zieke of dode bomen worden verwijderd, soms uit voorzorg. Vooral omdat ze gevaar kunnen opleveren We streven er naar om altijd te herplanten op dezelfde plek. We planten veel verschillende soorten bomen. Variatie van bomensoorten maakt het bomenbestand minder kwetsbaar, bomen worden minder snel ziek en ziekten kunnen minder makkelijk overslaan naar andere bomen.

De meest voorkomende bomenziekten in Capelle:
– Bloedingsziekte (bij kastanjes)
– Iepenziekte
– Massariaziekte (bij platanen)
– Essentaksterfte

Plagen voor bomen in Capelle:
Spinselmot: Deze mot is te herkennen aan de witte webben. De mot is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarom bestrijden we deze niet.
Eikenprocessierups: Deze rups kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid, daarom bestrijden we deze uit voorzorg in het voorjaar maar altijd in de avond of nacht. Hiervoor gebruiken we biologische middelen.
Wilgenhoutrups: Deze rups levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. De bomen worden echter wel zwakker en vatbaarder voor ziekten. De aangetaste bomen inspecteren we wat vaker.
Luizen in lindes: Deze luis levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Deze bestrijden we dus niet. Is de situatie toch ernstig dan proberen we met biologische middelen de hinder te verminderen.

Monumentale en waardevolle bomen
Capelle is een vrij jonge stad, die na 1977 een groeispurt inzette. Een monumentale boom is minstens 50 jaar oud. Waardevolle bomen zijn bijvoorbeeld herdenkingsbomen, of cultuurhistorisch belangrijke bomen. Om de vier jaar stellen we een lijst vast met monumentale en waardevolle bomen.

In Capelle staan er ook monumentale of waardevolle bomen op particulier terrein. We vinden het belangrijk om deze bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Particulieren kunnen daarom subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in hun kosten voor onderhoud.

Bomen en groot onderhoud
Regelmatig vervangen we de riolering en hogen we straten op. Dit komt door het verzakken van de slappe Capelse grond, veengrond. Bomen hebben veel te lijden van ophoging van straten. Per project zoeken we zorgvuldig uit welke bomen we kunnen laten staan, welke moeten worden verplant of verwijderd. Soms moeten we bomen verwijderen. Het riool ligt dan te dicht bij de wortels van een boom of de boom overleeft de hoeveelheid zand waarmee we ophogen niet. We hebben speciale toezichthouders in dienst die de gezondheid van bomen tijdens groot onderhoud werkzaamheden in de gaten houden.

Bomen en wortelopdruk
Bomen in de stad kunnen soms niet goed wortelen. Door bijvoorbeeld de hoge grondwaterstand groeien de boomwortels dan niet naar beneden, maar naar opzij. De wortels drukken het asfalt of de stenen van de straat, fiets- of voetpad op. De gemeente probeert de bomen zo veel mogelijk te sparen door de opdruk weg te frezen en er een nieuwe laag asfalt overheen te leggen.

Groene kaart
Een boom die is opgenomen op de Groene kaart, wordt in principe niet gekapt. Tenzij er belangrijke redenen voor zijn. Daarvoor moet dan ook een vergunning worden aangevraagd. Ook particuliere bomen kunnen op deze kaart staan. Voor een particuliere boom die niet op de Groene kaart voorkomt, hoeft geen kapvergunning te worden afgegeven. Om de vier jaar stellen we de Groene kaart en het daarbij behorende register, vast. Klik hier voor de groene kaart