De energieregio Rotterdam-Den Haag geeft in de brief aan dat regionale ambities tot het jaar 2030 op het gebied van duurzaamheid niet lijken te worden gehaald:

‘Dit geldt voor zowel het realiseren van doelen voor het opwekken van duurzame elektriciteit als voor het uitwerken van de regionale structuur warmte. Met het huidige tempo en manier van werken zal de ondergrens van de ambitie niet worden gehaald. De ontwikkeling van nieuwe locaties voor grootschalige opwek middels windturbines en zonnepanelen laten veel te weinig voortgang zien. De pijplijn met potentiële nieuwe projecten loopt leeg’.

Zon- en windprojecten

Veel van de mogelijke locaties voor de realisatie van zon- en windprojecten in de regio vallen af vanwege bestuurlijke/politieke redenen. Dit bemoeilijkt volgens de voorzitters van het Bestuurlijk Netwerk Energie Rotterdam-Den Haag de kans op het realiseren van de gezamenlijke ambities. Het zou de druk verleggen naar andere gemeenten en gebieden binnen de regio.

Op koers

De gemeente Capelle aan den IJssel voelt zich niet direct aangesproken, blijkt uit brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: “Als gemeente liggen we op koers om onze afspraken zoals die zijn vastgelegd in het programma duurzaamheid 2023-2026 te behalen. We stimuleren de aanleg van zonnepanelen bij particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties, voeren het Capels Isolatieprogramma (CIP) uit, bestrijden energiearmoede, werken proactief met Stedin aan het voorkomen van netcongestie (geen stroom op piekmomenten, red.) en het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Ook breiden we het aantal publieke laadpalen uit en zijn we bezig met een pilot voor solar-carports op meerdere plekken in onze gemeente.”

Energiegebruik gedaald

Capelle had als doelstelling om in 2026 11% energiebesparing ten opzichte van 2015 te realiseren. Inmiddels zijn de data over het energiegebruik van 2022 bekend. Het energiegebruik lag toen, ten opzichte van 2015, 16,8% lager. Deze grote grote daling komt met name door de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne en heeft deels een blijvend effect. Hiermee hebben we onze doelstelling van een energiebesparing van 11% eind 2026 ruimschoots gehaald. Gezien de verwachte groei in het gebruik van elektriciteit en in aantal inwoners de komende jaren, zal er alsnog actie nodig zijn om verdere daling op langere termijn te behouden.

Pauze voor warmtenet

Wat moeizamer gaat het met de warmtetransitie, erkent het college: “De lopende aanbesteding voor een collectief warmtenet in de Florabuurt is gepauzeerd. Dit in afwachting van de nieuwe wet collectieve warmte en aanvullend beleid vanuit het Rijk om warmtenetten ook voor de bewoners financieel aantrekkelijk te maken. Regionale samenwerking voor het ontwikkelen van bronnen, het aanleggen van transport- en distributiecapaciteit en het realiseren van publieke warmtebedrijven moet nog vaart krijgen.”

Zoekgebieden voor windenergie en grote zonnevelden zijn er binnen Capelle niet: “Dit vanwege het gebrek aan beschikbare ruimte en het niet kunnen voldoen aan afstands- en geluidsnormen. De windturbine Kralingse Veer willen wij behouden.”

Visie op energie

B&W wil volgend jaar een energievisie opstellen: “Hierin beschrijven we hoe en onder welke voorwaarden onze energie-infrastructuur er in de toekomst uit gaat zien. Ook zullen we gaan werken aan een warmteprogramma. Hierin moet duidelijk worden welke warmteoplossing we per wijk gaan uitwerken.”